Textual description of firstImageUrl

Hoe heb ik Gumpie gemaakt - Making Gumpie

zaterdag 1 mei 2021 Geen opmerkingenDeze keer iets over het ontstaan en het technische gedeelte van Gumpie.

Naast het tekenen wilde ik altijd al een korte 'tekenfilm' maken. Daarvoor heb ik de app FLIPACLIP aangeschaft voor mjjn ipad. Hiermee 3 korte filmpjes gemaakt.
Uiteindelijk niet tevreden over 1 detail; strak tekenen met een potlood of penseel was erg lastig.
Gezocht naar een andere app. De keuze is op ANIMATION gevallen, want die werkt op een totale andere wijze; vectors
Een vectorbestand is een grafische afbeelding die opgebouwd is uit lijnen (vector informatie) in plaats vanuit kleine punten (pixels, bitmap).
In de grafische wereld een bekend gereedschap. Zelfs in photoshop wordt dat gebruikt.
En als je eenmaal weet hoe het werkt, zijn de mogelijkheden veel groter.
Hieronder een afbeelding.
Met het 'pen symbool' maak een beginpunt. Vervolgens ergens een volgende punt.
Die punten krijgen 'handels', waar je de lijn kunt veranderen. Ik ga niet in details, maar op YouTube zijn veel tutorials te vinden. Een zeer belangrijk detail: bij uitvergroting blijven de lijnen altijd haarscherp.
Ik was er heel blij mee. Voor nog geen 6,- heb je er heel veel plezier mee. Je hoeft geen techneut te zijn, alleen een creatief brein.
Het is een animatieprogramma met fantastische mogelijkheden. Hiermee heb ik mijn nieuwe 'tekenvriend' Gumpie gemaakt.
Hieronder kun je de 'ankerpunten' duidelijk zien. 


Links een gedeelte uit het programma met heel veel mogelijkheden. Onderaan de tools, zoals verven, gummen, tekenen etc.
Rechter afbeelding laat zien hoe strak de afbeelding blijft als het vergroot wordt.

Tot slot ben ik bezig met een korte animatie, hieronder een fragment van de 300 (driehonderd) frames. Komende periode gaat Gumpie mijn adviseren en aanwijzingen geven om mijn verhaal van Mr.P.&Sneezy te verbeteren. Gompie is mijn vaste tekenvriend die ook wel eens lastig kan zijn. Zie onder wat hij nu weer van mij verlangt!
Binnenkort meer.
English version
This time something about the origin and the technical part of Gumpie.
Besides drawing, I always wanted to make a short 'cartoon'. Before that I bought the FLIPACLIP app for my ipad. Made 3 short movies.
Ultimately not satisfied with 1 detail; drawing tightly with a pencil or brush was very difficult.
Searched for another app. The choice fell on ANIMATION, because it works in a completely different way; vectors
A vector file is a graphic image that is made up of lines (vector information) instead of small points (pixels, bitmap). A well-known tool in the graphic world. This is even used in Photoshop.
And once you know how it works, the possibilities are much greater.
See the first illustration.
Make a starting point with the 'pen symbol'. Then a next point somewhere.
Those points get 'trades', where you can change the line. I will not go into details, but there are many tutorials on YouTube. A very important detail: the lines always remain razor sharp when enlarged.
I was very happy with it. For less than 6, - you have a lot of fun with it.
You don't have to be a tech, just a creative brain.
It is an entertainment program with fantastic possibilities. With this I made my new 'drawing friend' Gumpie.
Below you can clearly see the 'anchor points'. Finally, I am working on a short animation
It is just a fun and addictive activity. In the coming period Gumpie will advise and give directions to improve my story of Mr. P. & Sneezy. My friend tells me to go on with the story of Mr.P&Sneezy.
To be continued.


Textual description of firstImageUrl

Vuurvliegjes en aardstralen - Fireflies and earth rays

zaterdag 24 april 2021 Geen opmerkingen

 

Spoties bevinden zich op speciale plekken; waar aardstralen aanwezig zijn.

Met ongeloof keek ik naar Gumpie. Na zijn uitleg begreep ik de keuze van deze vuurtorentjes.

Wat zijn aardstralen
Het klinkt voor de meeste mensen als een paranormaal verschijnsel in de oren. Toch zijn deze energiestoringen niets meer dan een versterking van het elektromagnetische veld van de aarde waarop wij leven. De grote omwentelingssnelheid van de aarde alsmede de wrijving van binnenuit van de aardschollen zorgen ervoor dat er een elektromagnetisch stralingsveld ontstaat. Er zijn sterke en zwakke stralingslijnen.
Vaak is het een rasterwerk van lijnen die zich overal ter wereld bevinden. Op een kruispunt van dezelfde lijnen is de aardstraling het dubbele en daar staan nu die Spoties.

De lichtstralen van Spoties.
In tegenstelling tot de gewone vuurtorens schijnen ze geen sterke lichtbundels, maar 'flikkerende' lichtstraaltjes. Deze ultraviolet of ultrarood is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Insecten en kleine dieren kunnen dit wel waarnemen.
Het sterke elektromagnetische veld dat zich onder deze Spoties bevindt, wordt omgezet in zwak stroom. Onderin de vuurtoren zit een accu. Daar wordt de stroom omgezet in een lichtstraal die op een rond draaiende bol, ( soort discobal) met spiegeltjes schijnt.

Onder de kap van de vuurtoren zit een spiegel die deze 'flikkerende' lichtstraaltjes naar buiten zend. 

Het belang van deze Spoties.
Net als bij de 'menselijke' vuurtorens is het voor oriëntatie voor insecten. Bijen, mieren en muggen zoeken juist de stralingszones op. Maar de bos Spoty met zijn rode banen vormen een uitzondering. Deze torentjes schijnen kleine ultrarode lichtbundeltjes die van belang zijn voor de vuurvliegen.

De vuurvlieg is eigenlijk geen vlieg, maar een mannetjeskever. Wanneer je in Nederland in juni tussen 22:30 en 23:30 een ‘vuurvlieg’ ziet, is dit waarschijnlijk de kleine mannetjes glimworm. Hoewel de kleine mannetjes kleiner (8 tot 10 mm) is dan de gewone mannetjes (tot 15 mm) heeft hij een groter lichtorgaan dat hij tijdens het vliegen aansteekt op zoek naar een lichtend vrouwtje.

Het licht is het resultaat van een chemische reactie van zuurstof en het molecuul luciferine. Door het enzym luciferase kan zuurstof zich met luciferine binden. De energie die daarbij vrijkomt, wordt in een ‘groengeel licht’ omgezet. 
Waarom komen ze naar deze Spoties?
Net als bij 'gewone' accu's in fietsen of auto's moeten ze bij veel gebruik opgeladen worden. Dat is ook het geval bij deze insecten. Onderaan de vuurtorens zijn oplaadpunten gemaakt. Binnen 10 seconden is deze vuurvlieg weer opgeladen. De vuurvliegjes gaan op de rode punten zitten.

Wat zou ik dat graag eens willen zien!


English version
Spoties are located in special places; where earth rays are present.
I looked at Gumpie in disbelief. After his explanation I understood the choice of these lighthouses.

What are Earth Rays
It sounds like a paranormal phenomenon to most people. Yet these energy disturbances are nothing more than an amplification of the electromagnetic field of the earth on which we live. The great rotation speed of the earth as well as the friction from the inside of the plates ensure that an electromagnetic radiation field is created. There are strong and weak radiation lines.
Often it is a grid of lines located all over the world. At a crossing of the same lines, the earth radiation is double and there are now those Spoties.

The rays of light from Spoties.
In contrast to the ordinary lighthouses, they do not shine strong beams of light, but 'flickering' rays of light. This ultraviolet or ultra-red is not visible to the human eye. Insects and small animals can detect this.

Energy formation

The strong electromagnetic field underneath these Spoties is converted into a weak current. There is a battery at the bottom of the lighthouse. There the current is converted into a beam of light that shines on a rotating sphere (kind of disco ball) with mirrors.
Under the hood of the lighthouse is a mirror that sends out these 'flickering' rays of light.

The importance of these Spoties.
As with the 'human' lighthouses, it is for orientation for insects. Bees, ants and mosquitoes seek out the radiation zones. But the Spoty forest with its red stripes is an exception. These turrets shine tiny ultra-red beams of light that are important for fireflies.

The firefly is not actually a fly, but a stag beetle. When you see a "firefly" in the Netherlands between 22:30 and 23:30 in June, this is probably the little male firefly. Although the small male is smaller (8 to 10 mm) than the regular males (up to 15 mm), it has a larger light organ that it lights while flying in search of a shining female.

Organic light
The light is the result of a chemical reaction of oxygen and the molecule of luciferin. The enzyme luciferase allows oxygen to bind with luciferin. The energy that is released during this process is converted into a "greenish-yellow light".

Why do they come to these Spoties?
As with 'normal' batteries in bicycles or cars, they have to be charged when used a lot. That is also the case with these insects. Charging points have been created at the bottom of the lighthouses. This firefly is recharged within 10 seconds.

This text has been translated by Google from the Dutch version.
Textual description of firstImageUrl
zaterdag 17 april 2021 Geen opmerkingen


Dankzij de aanwijzingen van Gumpie zag ik voor het eerst de kleine vuurtorentjes. Nog nooit opgemerkt en op plaatsen waar ik regelmatig langs liep. Dit vuurtorentje heet een Spoty en in het meervoud; Spoties. Waarom nooit eerder opgemerkt. Gumpie vertelde dat ze meestal net even onder de oppervlakte staan. 's Avonds komen ze langzaam omhoog. Wanneer ze benaderd worden door mensen en ook honden, zakken ze weer de grond in. Er zijn hier in Nederland 3 types met verschillende afmetingen. De langste is ongeveer 10 cm hoog met groene banen. Deze staan meestal aan de rand van het bos. De met rode banen is de kleinste, met afmeting van 8 cm. Je treft ze voornamelijk in het bos. Voor de vuurvliegen zijn ze heel belangrijk.
Tenslotte de laatste, deze is bijna 9 cm lang en heeft blauwe banen. Vaak te vinden langs de kust. Al deze vuurtoren zijn van belang voor insecten en kleine beestjes. Zij schijnen geen felle lichtbundels, maar flikkerende lichtstraaltjes.
In de volgende blog vertel ik meer over de energie winning van deze vuurtorens en waarom de vuurvliegen deze nodig hebben.

Als we op de fiets of aan de wandel gaan, staat Gumpie al te springen om mee te mogen. Een klein potloodje is makkelijk meeste nemen. Hij kijkt voortdurend of er nog spoties in de omgeving zijn. Als er een is 'gespot' sluipen we voorzichtig naar de plek. Soms hebben we geluk om die helemaal te fotograferen. Die foto's plakken we in een speciaal boekje.
Hieronder het resultaat, nog maar 4. Ongetwijfeld zijn er meerdere Spoties in de wereld te vinden.
Wij hopen dat we een uitgebreide collectie kunnen samenstellen.

Dus mocht iemand ook een Spoty gefotografeerd hebben..... 


STUUR die naar ons en wij plakken hem in het boekje met vermelding naam en omgeving.

English version

Spoties

Thanks to Gumpie's directions, I saw the little lighthouses for the first time. Never noticed and in places I passed regularly. This lighthouse is called a Spoty and in the plural; Spoties. Why never noticed before. Gumpie said they are usually just below the surface. In the evening they slowly rise. When approached by people and also dogs, they sink back into the ground. Here in the Netherlands there are 3 types with different dimensions. The longest is about 10 cm high with green stripes. These are usually on the edge of the forest. The one with red strips is the smallest, with a size of 8 cm. You will find them mainly in the forest. They are very important for fireflies.
Finally the last one, this one is almost 9 cm long and has blue stripes. Often found along the coast.
All these lighthouse are of interest to insects and small critters. They do not shine bright beams of light, but flickering rays of light.
In the next blog I will tell you more about the energy production of these lighthouses and why the fireflies need it.

Collection

When we go on a bike or a walk, Gumpie is already jumping to join us. A small pencil is easy to take most. He constantly checks whether there are any mockings in the area. If one is 'spotted', we carefully sneak to the spot. Sometimes we are lucky enough to photograph it completely. We paste those photos in a special booklet.
Below the result, only 4. Undoubtedly there are several Spoties in the world.
We hope that we can put together an extensive collection.
So if someone also photographed a Spoty ..... SEND it to us and we will paste it in the booklet stating name and area. 
Textual description of firstImageUrl

Even voorstellen, mijn naam is Gumpie - Let's introducé myself, my name is Gumpie

vrijdag 9 april 2021 Geen opmerkingen

Even voorstellen...

Mijn naam is Gumpie

De vaste advies 'potlood' van Volkert. Ik help hem regelmatig als hij geen inspiratie heeft. Tevens behulpzaam bij het uitgummen van zijn schetsen. Eerlijk gezegd, 'hij kan bijna niet zonder mij!.
Wij houden van de Noordzee, na ongeveer 10 minuten fietsen, zijn we op het strand. Met zijn vrouw en hond gaan ze daar regelmatig naar toe.
Wij houden van het zoeken naar bijzondere voorwerpen en schelpen, zeker als het net gestormd heeft. 


We hebben plezier in het maken van foto's, die 'enigszins' bewerkt worden in photoshop. Mijn motto; 'Niet kijken, maar zien'.


Wat mensen vaak niet zien, zijn de kleine vuurtorentjes, die op geraffineerde plekken staan.
Deze speciale, voor mensen moeilijk te vinden, torentjes hebben mijn belangstelling. 
's Nachts schijnen zij een ultraviolette flikkerlichtjes, die voor het menselijk oog niet zichtbaar is. Deze vuurtorentjes zijn van ontschatbare waarde voor vliegen, vlinders en andere insecten. Volgende week zal ik een technische uitleg geven hoe deze energie uit de aarde komt en omgezet wordt in lichtstraaltjes.
Deze week heeft Gumpie mij opmerkzaam gemaakt dat er op ons strand zo'n kleine vuurtoren aanwezig is. Ik was nieuwsgierig! Maar hij had gelijk, zie hieronder de vuurtoren op de gevaarlijke cliffen van Camperduin.


Hoe is Gumpie gemaakt?

Naast het maken van illustraties ben ik op zoek gegaan naar een animatie app voor mijn ipad. Daar zijn verschillende app's te vinden. De app Animation & Drawing by Do Ink had voor mij de voorkeur. De reden en de mogelijkheden zal ik later in deze blog uitleggen.Gumpie geniet van de zee

English version
My name is Gumpie
The solid advice 'pencil' from Volkert. I regularly help him when he has no inspiration. Also helpful in erasing his sketches. Honestly, 'he can hardly live without me !.
We both love the North Sea, after about 10 minutes cycling, we are on the beach. They go there regularly with his wife and dog.
They love to search for special objects and shells, especially when it has just stormed. We have great pleasure making photos, which are 'slightly' edited in Photoshop. Because my motto; 'Don't just look, but see'.
What people often do not see are the small lighthouses, which are located in sophisticated places.

Little lighthouses
These special turrets, difficult for people to find, have my interest.
At night they shine an ultraviolet flickering light that is not visible to the human eye. These lighthouses are invaluable for flies, butterflies and other insects. Next week I will give a technical explanation of how this energy comes from the earth and is converted into light rays.
This week Gumpie pointed out to me that there is such a small lighthouse on our beach. I was curious! But he was right, see below the lighthouse on the dangerous cliffs of Camperduin.

How was Gumpie made?

Besides making illustrations, I started looking for an animation app for my iPad. Various apps can be found there. The Animation & Drawing by Do Ink app was preferred for me. I will explain the reason and the possibilities later in this blog.