Textual description of firstImageUrl

Vuurvliegjes en aardstralen - Fireflies and earth rays

zaterdag 24 april 2021

 

Spoties bevinden zich op speciale plekken; waar aardstralen aanwezig zijn.

Met ongeloof keek ik naar Gumpie. Na zijn uitleg begreep ik de keuze van deze vuurtorentjes.

Wat zijn aardstralen
Het klinkt voor de meeste mensen als een paranormaal verschijnsel in de oren. Toch zijn deze energiestoringen niets meer dan een versterking van het elektromagnetische veld van de aarde waarop wij leven. De grote omwentelingssnelheid van de aarde alsmede de wrijving van binnenuit van de aardschollen zorgen ervoor dat er een elektromagnetisch stralingsveld ontstaat. Er zijn sterke en zwakke stralingslijnen.
Vaak is het een rasterwerk van lijnen die zich overal ter wereld bevinden. Op een kruispunt van dezelfde lijnen is de aardstraling het dubbele en daar staan nu die Spoties.

De lichtstralen van Spoties.
In tegenstelling tot de gewone vuurtorens schijnen ze geen sterke lichtbundels, maar 'flikkerende' lichtstraaltjes. Deze ultraviolet of ultrarood is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Insecten en kleine dieren kunnen dit wel waarnemen.
Het sterke elektromagnetische veld dat zich onder deze Spoties bevindt, wordt omgezet in zwak stroom. Onderin de vuurtoren zit een accu. Daar wordt de stroom omgezet in een lichtstraal die op een rond draaiende bol, ( soort discobal) met spiegeltjes schijnt.

Onder de kap van de vuurtoren zit een spiegel die deze 'flikkerende' lichtstraaltjes naar buiten zend. 

Het belang van deze Spoties.
Net als bij de 'menselijke' vuurtorens is het voor oriëntatie voor insecten. Bijen, mieren en muggen zoeken juist de stralingszones op. Maar de bos Spoty met zijn rode banen vormen een uitzondering. Deze torentjes schijnen kleine ultrarode lichtbundeltjes die van belang zijn voor de vuurvliegen.

De vuurvlieg is eigenlijk geen vlieg, maar een mannetjeskever. Wanneer je in Nederland in juni tussen 22:30 en 23:30 een ‘vuurvlieg’ ziet, is dit waarschijnlijk de kleine mannetjes glimworm. Hoewel de kleine mannetjes kleiner (8 tot 10 mm) is dan de gewone mannetjes (tot 15 mm) heeft hij een groter lichtorgaan dat hij tijdens het vliegen aansteekt op zoek naar een lichtend vrouwtje.

Het licht is het resultaat van een chemische reactie van zuurstof en het molecuul luciferine. Door het enzym luciferase kan zuurstof zich met luciferine binden. De energie die daarbij vrijkomt, wordt in een ‘groengeel licht’ omgezet. 
Waarom komen ze naar deze Spoties?
Net als bij 'gewone' accu's in fietsen of auto's moeten ze bij veel gebruik opgeladen worden. Dat is ook het geval bij deze insecten. Onderaan de vuurtorens zijn oplaadpunten gemaakt. Binnen 10 seconden is deze vuurvlieg weer opgeladen. De vuurvliegjes gaan op de rode punten zitten.

Wat zou ik dat graag eens willen zien!


English version
Spoties are located in special places; where earth rays are present.
I looked at Gumpie in disbelief. After his explanation I understood the choice of these lighthouses.

What are Earth Rays
It sounds like a paranormal phenomenon to most people. Yet these energy disturbances are nothing more than an amplification of the electromagnetic field of the earth on which we live. The great rotation speed of the earth as well as the friction from the inside of the plates ensure that an electromagnetic radiation field is created. There are strong and weak radiation lines.
Often it is a grid of lines located all over the world. At a crossing of the same lines, the earth radiation is double and there are now those Spoties.

The rays of light from Spoties.
In contrast to the ordinary lighthouses, they do not shine strong beams of light, but 'flickering' rays of light. This ultraviolet or ultra-red is not visible to the human eye. Insects and small animals can detect this.

Energy formation

The strong electromagnetic field underneath these Spoties is converted into a weak current. There is a battery at the bottom of the lighthouse. There the current is converted into a beam of light that shines on a rotating sphere (kind of disco ball) with mirrors.
Under the hood of the lighthouse is a mirror that sends out these 'flickering' rays of light.

The importance of these Spoties.
As with the 'human' lighthouses, it is for orientation for insects. Bees, ants and mosquitoes seek out the radiation zones. But the Spoty forest with its red stripes is an exception. These turrets shine tiny ultra-red beams of light that are important for fireflies.

The firefly is not actually a fly, but a stag beetle. When you see a "firefly" in the Netherlands between 22:30 and 23:30 in June, this is probably the little male firefly. Although the small male is smaller (8 to 10 mm) than the regular males (up to 15 mm), it has a larger light organ that it lights while flying in search of a shining female.

Organic light
The light is the result of a chemical reaction of oxygen and the molecule of luciferin. The enzyme luciferase allows oxygen to bind with luciferin. The energy that is released during this process is converted into a "greenish-yellow light".

Why do they come to these Spoties?
As with 'normal' batteries in bicycles or cars, they have to be charged when used a lot. That is also the case with these insects. Charging points have been created at the bottom of the lighthouses. This firefly is recharged within 10 seconds.

This text has been translated by Google from the Dutch version.

Geen opmerkingen